Banana pi BPI-M64 vs Raspberry pi 3 vs odroid vs Pine64

Banana pi BPI-M64 vs Raspberry pi 3 vs odroid vs Pine64

请问版主:这块板子哪里有卖?途中支持的Android怎么没在下载页面中?不会是让我自己配置编译Android吧?