banana pi BPI-G1 STM32F103cb 控制模块单独烧录演示视频

banana pi BPI-G1 STM32F103cb 控制模块单独烧录演示视频

http://v.youku.com/v_show/id_XODg3Nzg4MTEy.html

:2_37:

先学习学习,等发板

给楼主点个赞