RPiTC v3 1.12 for Banana Pi (BPI-M2U/BPI-M2B/BPI-M2P/BPI-M3/BPI-M64/BPI-R2)


#1

RPiTC v3 1.12 for Banana Pi (BPI-M2U/BPI-M2B/BPI-M2P/BPI-M3/BPI-M64/BPI-R2)

based on RPiTC v3 1.12 (thanks to http://rpitc.blogspot.tw)

  1. username & password: rpitc/bananapi , root/bananapi

Banana pi BPI-M2 Ultra/BPI-M2 Beryy image :

2017-11-28-RPiTCv3_1.12-preview-bpi-m2u-sd-emmc.img.zip

Google Drive:

https://drive.google.com/file/d/1LWdTOE3rqFymiU5XbFaDh-3k4Twhn8Pz/view?usp=sharing

Banana pi BPI-M2+ (BPI-M2 Plus) image :

2017-11-28-RPiTCv3_1.12-preview-bpi-m2p-sd-emmc.img.zip

Google Drive:

https://drive.google.com/file/d/1rYDcnBVj8vs4n4WF26wxaIVilAAx02f6/view?usp=sharing

Banana Pi BPI-M3 image:

2017-11-28-RPiTCv3_1.12-preview-bpi-m3-sd-emmc.img.zip

Google Drive:

https://drive.google.com/file/d/1QsB5D6O-CX0vO8TUihP512XdfH2Keu0t/view?usp=sharing

Banana PI BPI-M64 image:

2017-11-28-RPiTCv3_1.12-preview-bpi-m64-sd-emmc.img.zip

Google Drive:

https://drive.google.com/file/d/1PC59JuQMI3V2dDE2mD-qLUCMpWnBKK0X/view?usp=sharing

Banana Pi BPI-R2 image:

2017-11-28-RPiTCv3_1.12-preview-bpi-r2-sd-emmc.img.zip

Google Drive:

https://drive.google.com/file/d/1GZWcAojmUfEHVDRatvj4v__9dxu4Fn2C/view?usp=sharing